Szybka wysyłka Darmowa dostawa od 70 zł 30 dni na zwrot
pixelpixel
Darmowa dostawa od 70,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ENKIOO.COM

Dokument z pkt. 1 poniżej stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO), a dokument z pkt. 2 poniżej zawiera informację o plikach cookies stosowanych na naszych stronach internetowych.
 
SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO ENKIOO.COM
2. POLITYKA COOKIES
3. REGULAMIN NEWSLETTERA
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO ENKIOO.COM
 

 1. Zakres podmiotowy.

  Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych następujących osób fizycznych:
  1) klientów sklepu internetowego Enkioo.com (dalej jako: Sklep Enkioo),
  2) w przypadków klientów sklepu Enkioo niebędących konsumentami – pracowników, współpracowników, reprezentantów tych klientów.
  3) użytkowników Sklepu Enkioo tj. osób kontaktujących się telefonicznie, mailowo, poprzez stronę internetową oraz konta w social mediach.
   
 2. Administrator danych osobowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Petrolia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2 lok. 31 (dalej jako: Administrator). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odo@enkioo.com.
   
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych.
   
  Lp. Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
  1. Zawarcie i wykonywanie umowy sprzedaży na odległość. Art. 6 ust. 1  lit. b) RODO do czasu wykonania umowy, chyba że możliwość przechowywania wynika z innych podstaw prawnych
  2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji). Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu terminów wynikających z przepisów (np. zasadniczo dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)
  3.

  Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na:

  • monitorowaniu stanu wykonania umowy
  • nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji a także prowadzeniu komunikacji z KLIENTAMI Sklepu Enkioo, np. odpowiedzi na zapytania, przypomnienie o niedokończonych zakupach, informowanie o promocjach, rabatach,
  • promocji towarów i usług Administratora,
  • pozyskiwaniu opinii klientów o jakości nabytych produktów,
  • tworzeniu baz danych klientów/użytkowników
  • realizacji procesów biznesowych (w tym analizy zarządcze, prognozowanie, planowanie),
  • ustalaniu, dochodzeniu, obronie przed roszczeniami,
  • profilowaniu w celach marketingowych w celu umożliwienia Administratorowi dostosowania oferty do profilu klienta/użytkownika oraz kierowania reklamy na określony profil klienta/użytkownika, w tym w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub geolokalizację, a także sporządzaniu statystyk na cele marketingowe
    
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu realizacji lub ustania interesu (np. do momentu przedawnienia się ewentualnych roszczeń) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania
  4. Wysyłka newslettera. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu wycofania zgody (wypisania się z newslettera)


   
 4. Kategorie danych osobowych

  Jako Administrator, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  - dane identyfikujące, np.: imię (imiona) i nazwisko, NIP,  adres prowadzenia działalności gospodarczej,
  - dane kontaktowe np.: adres zamieszkania, dane do wysyłki, dane do faktury, email, numer telefonu,
  - dane finansowe np.: numer rachunku bankowego.
   
 5. Dane niebędące danymi osobowymi.

  Poza kategoriami danych osobowych opisanych w pkt. 4 powyżej zbieramy również następujące dane:

  - informacje dotyczące Państwa urządzenia w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

  - informacje o geolokalizacji, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

  Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je ochroną przysługującą na gruncie RODO.
   
 6. Odbiorcy danych osobowych.

  Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w szczególności następującym kategoriom odbiorców:

  1) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności:

  - podmiotom obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy i narzędzia teleinformatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym hosting i obsługa strony,

  - zewnętrznej obsłudze finansowo – księgowej,

  - podmiotom świadczącym usługi logistyczne (magazynowanie, spedycja, przewóz towarów), pocztowe i kurierskie (aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Enkioo dostępne są pod adresem: https://enkioo.com/pl/delivery.html),

  - podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą (Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Enkioo dostępne są pod adresem: https://enkioo.com/pl/payments.html),

  - dostawcom systemu ankiet opiniujących,

  - agencjom marketingowym.

  2) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do odbioru danych osobowych Kontrahentów na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja),

  3) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do kontroli działalności Administratora,

  4) instytucjom, z którymi Administrator zawiera umowy o dofinansowanie projektów i podmiotom kontrolującym wykonanie tych umów.

  Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są stosować właściwe zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, a także zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Podmioty przetwarzające dane mają obowiązek zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych danych osobowych.
   
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
   
 8. Profilowanie.

  Administrator może korzystać w Sklepie Enkioo z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, zatem nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych ani też w inny podobny sposób istotnie na Państwa nie wpływają. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie Państwu rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać Państwa zainteresowaniom. Mimo profilowania to Państwo podejmują decyzję, czy chcą skorzystać z otrzymanej w ten sposób propozycji.

  Profilowanie w Sklepie Enkioo polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Enkioo np. poprzez dodanie produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu lub poprzez analizę dotychczasowej historii zakupów w Sklepie Enkioo. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania  na zasadach opisanych w pkt 9.
   
 9. Prawa osób, których dane dotyczą.

  W zakresie wynikającym z RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes Administratora, prawo do przenoszenia danych.

  Aby zrealizować swoje prawa, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem podanym w pkt. 2.

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   
 10. Obowiązek lub dobrowolność podania danych.

  W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie niektórych danych jest wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do wykonania umowy. Odmowa podania tych danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy lub koniecznością jej zakończenia. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niemożnością wykonania czynności przez Administratora, do których konieczne są te dane, poza tym nie będzie powodować konsekwencji.

  W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Kontrahenta).
   
 11. Źródło pochodzenia danych.

  Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:

  1) bezpośrednio od Państwa,
  2) od klientów sklepu Enkioo, w których są Państwo pracownikami, współpracownikami lub reprezentantami.
   
 12. Aktualizacja Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

  Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje od dnia 25.08.2022 r. i została zaktualizowana w dniu 17.05.2024 roku oraz może podlegać dalszym zmianom. Zmiany będą ogłaszane poprzez publikację nowej wersji dokumentu na niniejszej stronie internetowej z zaznaczeniem daty, od której zmiana obowiązuje.

 
POLITYKA COOKIES
 

 1. Definicje:
  Sklep Enkioo – sklep internetowy Enkioo.com prowadzony przez Petrolia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2 lok. 31.
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
  Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu Enkioo lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Cookies.
 2. Sklep Enkioo.com realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach/Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Enkioo (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu Enkioo. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Sklep Enkioo korzysta z plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu Enkioo wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Z poziomu tego komunikatu Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji zgód. Funkcjonalne pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, są zawsze aktywne Użytkownik może je zablokować w przeglądarce, może to jednak spowodować, że niektóre części strony nie będą działać prawidłowo. Akceptacja komunikatu oznacza zgodę na zapisywanie wszystkich bądź wybranych plików cookies na komputerze Użytkownika. 
 5. Zgoda na zapisywanie plików cookies może być w dowolnym momencie wycofana bądź zmodyfikowana poprzez  określenie warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, polegający na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 7. W ramach Sklepu Enkioo stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Enkioo lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu Enkioo, w tym m. in. utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Enkioo ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła (funkcjonalne pliki cookies);
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu Enkioo korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (analityczne pliki cookies);
  3. określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google (reklamowe pliki cookies).
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Enkioo.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem Enkioo reklamodawców oraz partnerów Sklepu Enkioo.
 12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta z Sklepu Enkioo. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 13. Zalecamy Klientowi/Użytkownikowi przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 14. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 15. Na stronie Sklepu Enkioo są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 16. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.08.2022 r. i została zaktualizowana w dniu 10.02.2023 r. oraz może podlegać dalszym zmianom. Zmiany będą ogłaszane poprzez publikację nowej wersji dokumentu na niniejszej stronie internetowej z zaznaczeniem daty, od której zmiana obowiązuje.
   

REGULAMIN NEWSLETTERA ENKIOO.COM
 

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego Enkioo.com istnieje możliwość zapisania się na usługę elektroniczną polegającą na wysyłaniu do użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości elektronicznych zawierających informacje o produktach i usługach oferowanych przez Sklep Enkioo, a także akcjach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych (dalej jako: Newsletter).
   
 2. Newsletter wysyłany będzie przez Petrolia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2 lok. 31. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter oraz o prawach przysługującym osobie, której dane dotyczą znajdują się w pkt. 1 Polityki prywatności.
   
 3. W celu zapisania się na Newsletter należy podać imię oraz adres poczty elektronicznej oraz kliknąć pole „ZAPISZ się” lub o podobnej treści – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci Newslettera.
   
 4. Usługodawca decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu świadczenia usługi elektronicznej w postaci Newslettera.
   
 5. Newsletter może zawierać:

  - informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  - informacje stanowiące marketing bezpośredni w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  - informacje dostosowane do profilu Usługobiorcy.
   
 6. Newsletter jest nieodpłatny.
   
 7. Newsletter będzie wysyłany nie częściej niż trzy razy w tygodniu.
   
 8. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   
 9. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Rezygnacja może nastąpić poprzez:

  a) Kliknięcie stosownego linka znajdującego się na końcu każdej wiadomości zawierającej Newsletter,
  b) uzupełnienie formularza Newslettera i kliknięcie pola „WYPISZ SIĘ” lub o podobnej treści,
  c) wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@enkioo.com.
   
 10. W sprawach związanych z Newsletterem (w szczególności pytania, wnioski, reklamacje) Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem odo@enkioo.com. Usługodawca dołoży starań, aby odpowiedzieć Usługobiorcy w ciągu 7 dni.
   
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.08.2022 r. i może podlegać zmianom. Zmiany będą ogłaszane poprzez publikację nowej wersji dokumentu na niniejszej stronie internetowej z zaznaczeniem daty, od której zmiana obowiązuje.
pixel